برگزاری مسابقه ستادیادواره شهدای منطقه راه آهن تبریز بمناسبت دهه فجر

1-      چرا فاطمه سلام الله علیها پا به دنیا گذاشتند؟

الف: تا دفتر زنان بی سرمشق نماند                                                                                                ب: تا قرآن بی مثال نماند

ج: تا مدافع علی علیه السلام باشد                                                                                 د: الف وب

2-      کدام از صفات زهرا سلام الله علیها نبود؟

الف: لب جز به مهر و دهان جز به شکر نگشود                                                                 ب: به کمترین مایحتاج زندگی قناعت کرد

ج: همیشه در نماز بودند                                                                                                               د: از شوهرش چیزی نمی خواست که در توان شوهرش نبود

3-      پیامبر به زهرای مرضیه فرمود: از فقر شوهرت نهراس چون...

الف: شوهرت با تلاش فقر را از بین می برد                                                                      ب: چون همه در مدینه فقیرند

ج: چون فقر برای من و اهل بیتم مایه افتخار است                                                            د: همه موارد

4-      پیامبر کار را چگونه بین زن و شوهر تقسیم کردند؟

الف:در همه کار با هم کمک کنند                                                                                   ب: کارهای آسان برای زن و کارهای سخت برای مرد

ج: کارهای خانه برای زن و کارهای بیرون برای مرد                                                         د: همه موارد

5-      علی علیه السلام چه کلامی از پیامبر صلی الله علیه و آله را در رفتار زهرا  سلام الله علیها یافتند؟

الف: اینکه زن با فقر همسر باید بسازد                                                                             ب: مهربانی با همسر

ج: جهاد زن خوب همسرداری کردن است                                                                        : همه موارد

6-      حضرت زهرا سلام الله علیها در پاسخ به سوال پیامبر که بهترین چیز برای زن چیست؟ چه فرمود؟

الف: دوری از گناهان                                                                                                    ب: خوب  شوهرداری کردن

ج: مردی او را نبیند و او مردی را                                                                                   د: الف وب

7-      بعد از اینکه خلیفه دوم به پیامبر تهمت زد که او هذیان می گوید چرا پیامبر بر خواسته خود اصرار نکردند؟

الف: چون بیهوش شدند                                                                                                               ب: چون دلش شکست

ج: وقتی حرف پیامبر زیرپا گذاشته شود، نوشته اش راحت تر زیرپا گذاشته می شود                                د: همه موارد

8-      چرا جمله «کتاب خدا کافی است» اشتباه است؟

الف: چون قرآن یکی از دو بال پرواز است و با یک بال نمیتوان پرواز کرد                              ب: چون قرآن نیاز به توضیح دارد

ج: چون قرآن بدون امام فقط کاغذ  و نوشته ای است بی روح و جان                                   د: الف وج

9-      چرا علی علیه  السلام به سراغ سقیفه نرفت و در جمع آنان حاضر نشد و به دفن پیامبر مشغول شدند؟

الف: چون خبر از جمع از آنان نداشت                                                                               ب: چون معیار و ملاک پیامبر است باید آنجا بود که جنازه پیامبرست

ج: چون علی علیه السلام مصیبت زده بود                                                                       د: الف وب

10-   چرا زهرا سلام الله علیها به پشت در رفت؟

الف: چون او پاره تن رسول الله است و گمان می کردند مردم احترام نگه دارند                       ب: چون بهترین فرد برای دفاع از علی علیه السلام بود

ج: چون فاطمه حلقه میان نبوت و ولایت بود                                                                   د: همه موارد

11-   تنهایی حسین علیه السلام در کربلا به چه خاطر بود؟

الف: بی وفایی مردم                                    ب: دنیا پرستی مردم                                   ج: الف وب

د: چون اساس بی احترامی به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله از بی احترامی به حضرت زهرا سلام الله علیها آغاز شد             

12-   در  هنگام گرفتن بیعت از علی علیه السلام عمر و ابوبکر چه چیز را انکار کردند؟

الف: حقانیت حضرت                                                                                                    ب: برادری حضرت با پیامبرصلی الله علیه و آله              

ج: حدیث پیامبرصلی الله علیه و آله در شان امام علی علیه السلام                                      د: الف وج

13-   چرا حضرت زهرا سلام الله علیها برای پس گرفتن فدک بسیار تلاش کردند؟

الف: چون فدک قدرت اقتصادی برای  اهل به حساب می آمد                                            ب: چون حق فقرا پایمال می شد

ج: چون غصب فدک یعنی تامین کردن قدرت اقتصادیِ حکومت غاصب                                              د: الف وج

14-   ابوبکر گفت: شهادت علی علیه السلام کافی نیست، این حرف چرا اشتباه است؟

الف: چون شهادت یک نفر کافی بود                                                                                               ب: چون بنابر حدیث پیامبر هرچه علی علیه السلام گوید حق است

ج: چون علاوه بر علی علیه السلام ام سلمه هم شهادت داده بود                                        د: ب و ج

15-   ابوبکر حرف حضرت زهرا سلام الله علیها را نپذیرفت، اشتباهش در این بود که...

الف: فدک در دست حضرت زهرا سلام الله علیها بود و آنچه در دست کسی است مالِ او  حساب می شود  مگر اینکه خلافش ثابت شود

ب: چون زهرا سلام الله علیها مصداق آیه ای است که او  را از هر اشتباهی پاک می داند(انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت...)

ج: چون دختر پیامبر  است                                                                                            د: الف وب

16-   حضرت زهرا سلام الله علیها غاصبین خلافت را چگونه توصیف می کنند؟

الف: منافقانی اند که در جنگ غالبا می گریختند                                                                              ب: کافرانی اند که ایمان ظاهری داشتند

ج: منافقانی اند که منتظر بودند روزگار برعلیه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله شود         د: الف وج

17-   توهین  ابوبکر به حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از سخنرانی حضرت چه بود؟

الف: حضرت زهرا را روباهی دانست که شاهدش دم است                                                   ب: حضرت زهرا سلام الله علیها را دنیا طلب دانست

ج: حضرت زهرا سلام الله علیها را بی حیا خواند                                                                                د: ج وب

18-   چرا مردم در مقابل سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها بی تفاوت بودند؟

الف: ترس از شکنجه حکومت                                                                                        ب: ترس از قطع شدن سهمیه شان از بیت المال

ج: دشمنی داشتن با اهل بیت                                                                                        د: الف وب

19-   حضرت زهرا سلام الله علیها علت رفتار ناجوانمردانه مردم با علی علیه السلام را چه میداند؟

الف: چون عدالت علی علیه السلام بیگانه و آشنا نمی شناسد                                                             ب: در مسیر رضای خدا از هیچ چیز باک نداشت

ج: چون اهل سازش نبود                                                                                              د: همه موارد

20-   کدام مورد از اقدامات حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع از علی علیه السلام نبود؟

الف: قهر با خلیفه اول و دوم                                                                                          ب: سخنرانی در مسجد

ج: وصیت کردن به اینکه قبرش مخفی باشد                                                                   د: وصیت کردن به اینکه تابوتش مانند تابوت های  حبشه باشد

/ 0 نظر / 21 بازدید