شهید آوینی

تـقـوا اسـت کـه انـسـان را بـه اخلاص مـی رساند و بـا اخلاص درهـای حـکمت نـیـز بر قلب گشوده می شود.