گفت چرا نمازت را تند می خوانی؟

گفتم تند نمی خوانم

سرعت دارم در ادای تکلیف.

نویسنده: رحیم رضاخانی