هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن
مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،
بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــ ه دنـیـاست
تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !
نویسنده:رحیم رضاخانی